Bezdarbnieka pabasts

Mēnesis Pabalsta summa

Tiesības saņemt pabalstu ir, ja Jums ir piešķirts bezdarbnieka statuss (Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums); kopējais apdrošināšanas (darba) stāžs ir ne mazāks par vienu gadu; ir veiktas vai bija jāveic obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas bezdarba gadījumam Latvijas Republikā ne mazāk kā 12 mēnešus pēdējo 16 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas.

Vidējo iemaksu algu aprēķina no Jūsu iemaksu algas par 12 mēnešu periodu, šo periodu beidzot divus kalendāra mēnešus pirms mēneša, kurā iegūts bezdarbnieka statuss. Aprēķinā neiekļauj tos divus mēnešus, kuros personai bijusi viszemākā un visaugstākā apdrošināšanas iemaksu alga. Ja 12 mēnešu periodā, par kuru aprēķināma vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, esat atradies :bērna kopšanas atvaļinājumā, bezalgas atvaļinājumā, ko piešķir saistībā ar nepieciešamību kopt bērnu (attiecas uz adoptētājiem, aizbildņiem, audžuvecākiem u.c. personām, kuras bērnu faktiski kopj un audzina) vai grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā un attiecīgās iemaksas šajā periodā darba devējam nebija jāveic, tad vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina par iepriekšējiem 12 mēnešiem pirms attiecīgā perioda, „atkāpjoties” līdz darba devēja pēdējai reģistrētajai iemaksu algai. Tāpat, gadījumos, ja 12 mēnešu perioda daļā, par kuru jāaprēķina vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, ir bijis piešķirts bērna kopšanas atvaļinājums, bezalgas atvaļinājums, ko piešķir sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu vai grūtniecības un dzemdību atvaļinājums, tad minētās dienas tiek izslēgtas no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķina. Vidējās iemaksu algas aprēķināšanas kārtība ir noteikta Ministru kabineta 21.10.2008.noteikumos Nr.866 „Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai un bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība”
Darba stāžs vai apdrošināšanas stāžs veidojas no apdrošināšanas periodiem, kuros veiktas vai bija jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas bezdarba gadījumam.