Aprēķināt maternitātes un vecāku pabalstu

# Datums Tips Summa

Bērna plānošanai ir nepieciešams uzzināt pabalstu summas? Izmantojiet mammiņas algas kalkulatoru. Ar to palīdzību var izrēķināt maternitātes un vecāku pabalstu summas sadalītas pa mēnešiem. Ievadiet vidējo bruto algu par 12 mēnešiem, bērna plānoto dzimšanas datumu un nospiediet pogu aprēķināt. Tiks atspoguļots maternitātes un vecāku pabalstu izmaksu grafiks.
Maternitātes pabalstu piešķir 80 % apmērā no pabalsta pieprasītājas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Pabalstu izmaksā divās daļās – pirms un pēc dzemdībām. Pirmā daļa tiek maksāta par grūtniecības atvaļinājuma 56 vai 70 dienām. Pabalstu par 70 kalendārajām dienām maksā topošajai mātei, kura līdz 12. grūtniecības nedēļai ir stājusies medicīniskajā uzskaitē. Atzīmējiet “Jā” laukumā “Reģistrētā kā māte līdz 12. nedēļai” gadījumā ja stājaties medicīniska uzskaitē līdz 12. grūtniecības nedēļai. Un attiecīgi “Nē” ja stājaties medicīniska uzskaitē pēc 12. grūtniecības nedēļas.
Otro daļu – par 56 vai 70 kalendārajām dienām - maksā pēc bērna piedzimšanas. Pabalstu par 70 dienām var saņemt, ja grūtniecības, dzemdību vai pēcdzemdību laikā mātei ir bijušas veselības problēmas vai piedzimuši divi vai vairāki mazuļi. Kalkulators aprēķina standarta situāciju – pabalsts par 56 dienām.
Vecāku pabalstu ir iespējams saņemt 60% apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas vai 43,75 % apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas atkarībā no atvaļinājuma ilguma. Laukā Bērna kopšanas atvaļinājuma ilgums ir jāizvēlas atvaļinājuma ilgums – līdz bērna 1 vai 1.5 gadam un pabalsts tiks aprēķināts 60% vai 43.75% apmērā.
Nospiediet pogu “Aprēķināt” un Tiks atspoguļots maternitātes un vecāku pabalstu izmaksu grafiks. Pirmajā kolonnā tik uzrādīts periods – no-līdz , pēc tām pabalsta tips un pabalsta summa.
Aprēķini tiks veikti saskaņa ar likumiem Par maternitātes un slimības apdrošināšanu,Par valsts sociālo apdrošināšanu , MK noteikumiem Nr. 270 Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība.

Bērna dzimšanas datums vai bērna dzimšanas datums, saskaņa ar ārsta aprēķinu.
Vidējie mēneša bruto ienākumi darba ņēmējam –vidēja bruto darba alga par 12 kalendāro mēnešu periodu, kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, kurā sākas darbnespējas lapa sakarā ar grūtniecību. Pašnodarbinātajām mammām (tēviem ) vidējā apdrošināšanas iemaksu alga tiek aprēķināta atbilstoši veiktajām iemaksām pēdējo 12 mēnešu periodā, kas beidzas vienu ceturksni (3 mēnešus) pirms tā ceturkšņa, kurā sākas grūtniecības atvaļinājums.
Pabalsta saņēmējam ir dota iespēja izvēlēties pabalsta saņemšanas ilgumu līdz bērna 1 vai 1.5 gadam un atkarībā no izvēlētā pabalsta saņemšanas ilguma tiek noteikts pabalsta apmērs 60% vai 43.75% no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.
Maternitātes pabalstā pirmā daļa tiek maksāta par grūtniecības atvaļinājuma 56 vai 70 dienām. Pabalstu par 70 kalendārajām dienām maksā topošajai mātei, kura līdz 12. grūtniecības nedēļai ir stājusies medicīniskajā uzskaitē.
Pabalstu saņēmējam, pārtraucot bērna kopšanas atvaļinājumu un atsākot strādāt, ir tiesības saņemt pabalstu 30% apmērā no piešķirtās pabalsta summas.