Aprēķināt slimības lapas A naudas summu

Slimības naudas summa
# Datums Summa
Gala summas
Summa
Slimības nauda
Alga par nostrādātajām dienām
Gala algas summa

Vai jūs vēlaties uzzināt , kā mainījusies bruto algas summa, ja jūs bijāt slims? Izmantojiet slimības lapas A kalkulatoru. Aprēķiniet bruto algas summu un, izmantojot algas kalkulatoru izrēķiniet summu “uz rokas”. Slimības naudu, tāpat kā darba samaksu, rēķina, pamatojoties uz Darba likumā noteiktās vidējās izpeļņas un darba samaksas aprēķināšanas kārtību. Maksā tikai par darba dienām. Likuma „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” 36.pantā ir noteikts darba devēja pienākums izmaksāt no saviem līdzekļiem slimības naudu ne mazāk kā 75 procentu apmērā no vidējās izpeļņas par otro un trešo pārejošas darba nespējas dienu un ne mazāk kā 80 procentu apmērā — par laiku no ceturtās darba nespējas dienas, taču ne ilgāku par 10 kalendāra dienām. Slimības naudu aprēķina par darbnespējas dienām (stundām), kurās darba ņēmējam būtu bijis jāstrādā. Slimības naudu izmaksā atbilstoši noteikumiem, kādi Darba likumā paredzēti darba samaksas izmaksai. Darba likuma 75.pantā noteikts, ka vidējo izpeļņu aprēķina par pēdējiem sešiem kalendāra mēnešiem no darba algas, no normatīvajos aktos, darba koplīgumā vai darba līgumā noteiktajām piemaksām, kā arī no prēmijām. Aprēķini tiks veikti saskaņa ar likumu Par maternitātes un slimības apdrošināšanu un Darba likumu

Bruto alga par pēdējiem sešiem kalendāra mēnešiem ieskaitot prēmijas un darba koplīgumā vai darba līgumā noteiktās piemakas.
Alga pirms nodokļu nomaksas