Aprēķināt slimības lapas B naudas summu

Slimības naudas summa
# Datums Summa

Slimības pabalstu, ko piešķir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), maksā par kalendāra dienām. No darbnespējas 11. dienas līdz laikam, kamēr cilvēks atveseļojas, slimības pabalstu izmaksā valsts, bet ne ilgāk kā 26 nedēļas, skaitot no darbnespējas pirmās dienas, ja cilvēks slimo nepārtraukti, vai arī ne ilgāk kā 52 nedēļas trīs gadu laikā, ja slimo ar pārtraukumiem. Maksā par kalendāra dienām 80% no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. No slimības pabalsta ietur ienākuma nodokli. Ietur tikai IIN, piemērojot neapliekamo minimumu un atvieglojumus Pabalsta apmēru aprēķina pēc formulas: Ps = Vd x Dn x 0,8, kur Vd — kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga; Ps — slimības pabalsta apmērs; Dn — darbnespējas perioda kalendāra dienu skaits, kas jāapmaksā saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Aprēķini tiks veikti saskaņa ar likumu , par valsts sociālo apdrošināšanu, MK noteikumiem Nr. 270 Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība. , Likumu par IIN

Atvieglojums par vienu apgādājamo personu ir 165 eiro MK noteikumi Nr.1210.
Vidēja bruto darba alga( no kuras tika maksāts sociālais nodoklis) par 12 kalendāro mēnešu periodu, kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, kurā sākas darbnespējas lapa.